Denna webbplats använder cookies för att fungera bättre. Genom att surfa vidare godkänner du dessa cookies. Mer detaljerad information om vilka cookies som används.


2003 - Motala höst

Ett åttiotal kulturarvsintresserade samlades i Motala den 4 december  till den sjunde träffen av detta slag i Kulturarv Östergötlands regi.

Lena Ousbäck, kultursekreterare i Motala, 
hälsade välkommen till kommunfullmäktiges sal med konstverk av Lennart Spong, Folke Rydström, Jan Bergh, Sven Olsson och Inger Hasselgren. Utanför, i Motalaviken, kunde vi se stadens senaste konstverk "'Visionärens vinkelben" av Tommy Jerhammar. 

Dan Malmsten, Kulturarv Östergötland, 
var glad över samarbetet och möjligheten att vara i Motala denna gång och hälsade alla deltagare välkomna. Vi som var samlade bestod av personer med anknytning till kulturarv: tjänstemän, politiker, representanter från arkiv, universitet, skolor, hembygdsföreningar med flera. Syftet är att visa en del av allt arbete som redan är igång plus att skapa en mötesplats för alla som arbetar med eller är intresserade av vårt läns kulturhistoria. Dan påminde om att man kan anmäla sig för att få nyhetsbrev från Kulturarv Östergötland fyra gånger om året.

Hans Nilsson, Centrum för lokalhistoria
Kulturarv Östergötland
Tidigare var Kulturarv Östergötland ett projekt, nu kan man karaktärisera det som ett nätverk, både reellt och virtuellt. Det finns en referensgrupp på 18-20 personer med representanter från större samarbetspartners. Ledningsgruppen består av de tidigare projektägarna: kommunerna, Östsam, universitetet, länsstyrelsen, länsmuseet. Dan kommer förmodligen att bli koordinator på heltid från år 2004.
Kulturarv Östergötland är med i nationellt sammanhang också genom Agenda Kulturarv. Hans håller på med en utredning för Östsam, "Ordning och reda på kulturarvet i Östergötland", som antagligen kommer att tryckas och presenteras vid en regional eller nationell konferens i april.

Charlotta Lillieström Hallberg, webbmaster på Kulturarv Östergötland och Östergötlands länsmuseum,
visade och beskrev Kulturarv Östergötlands portal, som hon arbetat om, inte minst layoutmässigt.

Hans berättade att Peter Berkesand, som tidigare skött det tekniska med databaserna på universitetet, slutade sin tjänst 1 dec. Vid problem med databaserna kan man nu kontakta Hans istället. Hans berättade också att Kulturarv Östergötland år 2004 planerar insatser för dokumentär film, livsberättelser samt samarbete med nya aktörer, till exempel kyrkan.

Peter Aronsson, professor på Tema Q
Tema Q ligger vid Motala ström i Norrköping. Tema Q står för "Kultur och samhälle" (förut benämnt "Kulturarv och kulturproduktion"). Tema Q sysslar med tvärvetenskaplig forskning och forskarutbildning om kulturens roll i samhället. 
Pågående forskningsprojekt:
Museerna och framtidstron, Etableringen av det industriella kulturarvet som kulturpolitiskt fält i Sverige, Arkivens roll i konstruktion av ett industriellt kulturarv, Östgötar - finns de?, Minnesmärken - gemensamma skatter eller bortglömda stenar?, 1905 i historiekulturen, Historiebrukets teori och processer.

Under programområdet Kulturarv och historiebruk finns följande avhandlingsarbeten: Arthur Hazelius och museifältet kring 1900, Varför firas Birgittajubileum?, Kulturarvets regionala praktiker, Bilderna av Visby, Att resa till Auschwitz, Den moderna hembygdsrörelsen.

Anna Eskilsson, doktorand på Tema Q
Anna berättade om sin avhandling, "Historiebruk i hembygdsföreningar", som kommer ut som bok år 2007. En grundfråga är varför man ska intressera sig för historia. Svaret är att man därigenom kan förstå sin samtid och ana framtiden, vilket också uttrycks i Alf Henrikssons dikt "Den blickar aldrig framåt ...". Syftet med avhandlingen är att undersöka hur hembygdsföreningar i Östergötland ser på sin uppgift idag, hur de försöker omsätta den i praktiken samt hur den förhåller sig till samhället i stort. Denna typ av problemställning brukar kallas retorik - praktik.

Lena Ousbäck, kultursekreterare i Motala kommun,  och 
Eva Lundblad, intendent på Östergötlands länsmuseum
Mångfald i bild
Detta är ett av många samarbetsprojekt mellan länsmuseet och Kulturarv Östergötland. I projektledningen ingår också Motala kommun och i det nätverk som byggts upp olika föreningar och privatpersoner. Man dokumenterar inte bara det förgångna, utan även nutiden, genom att Ralf Wågman och Sasa Jancic från "fotografisk bild" på Platenskolan planerar att göra en dokumentation från Motala av idag.
Lena poängterade det positiva i samarbetet både lokalt och regionalt. Hon visade boken som kommit ut på RAÄ "Guide till Motala verkstad och Göta kanal".
Eva berättade att hon har ett roligt arbete, som innebär att hon går runt och lånar bilder som hon scannar in. Hon hoppas att det ska bli en stor samling. Tidigare har hon jobbat på liknande sätt i Mjölby och Finspångs bildprojekt. Hon letar också efter filmer. Hon menade att en viktig aspekt är att arbetet med bildbevarande ska fortsätta efter detta inledande projekt. En del visas redan nu på Kulturarv under "Bilder och film i Motala". Bilderna är indelade i olika kategorier. När arbetet är färdigt kommer man att kunna titta på bilderna på biblioteket i Motala och på länsmuseet. Så småningom hoppas man kunna lägga ut hela bilddatabasen på internet.

Sven Öhlin, Yngve Boström, Anette Andersson

Fotoprojekt kring Motala verkstad
Den industrihistoriska kommittén i Motala musei- och hembygdsförening arbetar med bevara cirka 10 000 foton från Motala verkstad genom att scanna dem och lägga in dem i en databas. Göta kanal och Motala verkstad är grunden för industrin i Motala. Industrimuseet är inte öppet i vinter. Från påsk kommer det att vara söndagsöppet.

Efter lunchen kunde vi titta på Motala bibliotek och Folkrörelsernas arkiv. 

Catherine Bolehed, bibliotekarie, visade runt på biblioteket.På bibliotekets barnavdelning hittade vi detta konstverk skapat av Åke Wasén och Vivian Mansfield.

 

Leif Wallentinsson
Nya databaser på internet
Länsmuseets egna samlingar har sedan tidigare registrerats med hjälp av databasprogrammet SOFIE och har som steg 2 under hösten lagts ut på nätet. Man har gjort ett användarvänligt gränssnitt och lagt databaserna på en lokal server på länsmuseet. Tekniskt och layoutmässigt är databaserna bra; problemet har bestått i att innehållet inte är publikt. Det finns t.ex. många yxor som saknar bild och proveniens. Steg 3 har tagits genom att databaserna för Konst, Foto, Kulturhistoria nås från nätet. Databasen Arkeologi nås bara via länsmuseets datorer på Faktahyllan. Ett urval har skett: när det gäller arkeologi har man bara tagit med fotograferade föremål.  När det gäller konst har man bara konst som är äldre än 70 år.

Helena Agnemar, som skulle ha talat om Vadstena kulturcentrum, hade blivit sjuk. Istället talade Marcus Lindberg:
Projekt Fröet
Det är ett projekt med lokal förankring. Boxholm har haft vikande befolkningsunderlag och Fröet kom till för att öka Boxholms attraktionskraft genom samhällsengagemang och ideellt aktivt liv. Steg 1 pågick i ett år på prov. Steg 2 har pågått i tre år nu. Man bildade nätverk, vilket kan sägas motsvara hembygdsföreningarnas arbetsgrupper, mellan företagare, organisationer och enskilda. När det gällde Birgittajubileet har samarbetet gällt hembygdsföreningar, kyrka, Sensus, turistföretagare och skolor. Det gäller att få arbetet att leva efter projektets slut.

Kerstin Olsson, länsbibliotekarie på Länsbibliotek Östergötland
Birgittabiblioteket - ett av biblioteksprojekten
Kerstin berättade att länsbiblioteket haft samarbete med Kulturarv Östergötland när det gällt att skapa forskarrum för lokalhistoria på kommunbiblioteken. 
Tillsammans med länsmuseet har man också haft många projekt, bl.a. tack vare Riksbankens jubileumsfond när det gäller Birgittaportalen. Där finns "Faktablad" för allmänhet och skolor. Under "Bok och bild" återfinns Birgittabibliografin som består av två delar: en vetenskaplig och en populärvetenskaplig. Det finns också ett reellt Birgittabibliotek, Bibliotheca Birgittina, som ägs av Birgittastiftelsen och är inrymt i Sancta Birgitta Klostermuseum i det forna Birgittinerklostret i Vadstena. På Birgittaportalen kan man i LIBRIS-katalog se vilka böcker som finns där. Nu är det viktigt att bestämma vem som ska ansvara för fortsättningen, så att dessa arbeten lever vidare. 
Östgötabiblioteket innehåller lokalhistoriska samlingar i Östergötland. De kommer att bli gemensamt sökbara.
Kerstin berättade också att länsbiblioteket önskar tips om östgötska författare, i första hand skönlitterära, inför författarmanifestation på Bok- & Biblioteksmässan i Göteborg 2004.

Monica Lantz och Barbro Mellquist
Eriksgatan i Östergötland
Ett kulturhistoriskt och turistiskt projekt som började som delprojekt inom Skådeplats Östergötland. Skänninge, Vadstena och Söderköping ville samarbeta och upptäckte då att den gamla huvudvägen går genom dessa tre orter. Arbetet består av tre delar: bokutgivning, digital presentation (med KSM i Norrköping) samt uppmärkning i terrängen. 
I boken finns karta med beskrivning av denna tidiga medeltida konstitutionella eriksgata. Monica hade tänkt att hon skulle beskriva vartenda gravfält, men lade planerna på hyllan när det visade sig att det fanns 900. Eriksgatan sammanfaller ofta med Klosterledens vandringsled. Man räknar med att den digitala presentationen kommer att vara klar våren 2004. Då tänker man också ordna aktiviteter i anslutning till Eriksgatan för allmänt historieintresserade, kulturturister, personer inom folkbildning och utbildning, ungdomar.

Bo Wache, David Fogelberg, Patrik Hassel, Metamatrix
Östra Ed på kartan
Östra Ed är en östgötsk socken nära gränsen till Småland.
Hembygdsföreningen kom med i EU:s Leader-projekt. Håkan Ledin och David Fogelberg  presenterade projektidé med syfte att verklighetsförankra idéerna kring ett virtuellt kunskapscenter som skall fungera som katalysator för kunskapsspridning kring Kustlandet. All information kommer att utgå från en vektoriserad karta över Östra Eds socken, dvs. alla händelser kommer att knytas till en specifik punkt på kartan (OKAD) och anges med x- och y-koordinater. Databasen är kompatibel med Genline. Efter projekttidens slut kommer hembygdsföreningen att fortsätta arbetet med att utveckla hemsidan och lägga in nya data i databasen.

Torsten Nilsson, Arbetets museum
Arbetslivsmuseer i Östergötland
Enl. SFS 2000:1078 ska ett arbetslivsmuseum bevara, bruka och levandegöra det industriella kulturarvet. Det finns 1300 arbetslivsmuseer i Sverige, därav 80 i Östergötland, varav 42 har hemsida. Ett urval: Holmen, Bruksmuseet i Boxholm, Hults bruk, Hävla hammarsmedja, Simonstorps brandkårsmuseum, Motala brandkårsmuseum, ÅSSA Åtvidaberg.
En bok med titeln "Arbetslivsmuseer i Sverige" är på gång.

Barbro Mellquist, Björn Dahlström
Kulturarkiv i Söderköping
Det är ett arbetsmarknadsprojekt där man för tillfället scannar in fotograf Emil Ströms c:a 20 000 glasplåtar. Detta sker i samarbete med Info & Kultur Söderköping och Kompentenscentrum (som håller med datorer och scannrar). En del läggs in i databas och en del läggs ut som hemsidor. Se Nartorp-Börrums hembygdsförenings bilder och text. Lanthandeln i Söderköpings kommun kommer att läggas ut på Kulturarv Östergötland.

Efter den sedvanliga lottdragningen i boklotteriet fick Dan Malmsten och Lena Ousbäck en varm applåd. Så var kulturarvsdagen slut för den här gången. Undras var den åttonde träffen kommer att hållas.

Om Kulturarv Östergötland

Kulturarv Östergötland
är ett uppdrag från
Region Östergötland som drivs av Östergötlands museumLogo ÖM

Besöksadress:
Raoul Wallenbergs plats

Postadress:
Box 232
581 02 Linköping


Telefon: 013-23 03 00

Epost: Kulturarv Östergötland

Translate

Use Google Translate to translate this website into your language:

Följ oss på:

Facebook    Facebook

Instagram