Denna webbplats använder cookies för att fungera bättre. Genom att surfa vidare godkänner du dessa cookies. Mer detaljerad information om vilka cookies som används.


2003 - Linköping vår

Deltagare på mötet

Projektdag med Agenda Kulturarv på länsmuseet den 13 maj. Kulturhistoriska projekt och Kulturarv Östergötland hade ordnat seminarium för sjätte gången i ordningen.

Välkommen
Inger Lindström, t.f. chef på Östergötlands Länsmuseum
hälsade välkommen till seminariet.

Inledning
Clas Ternström, projektledare för Agenda Kulturarv i Östergötland
och Dan Malmsten, samordnare för Kulturarv Östergötland: 
Denna projektdag kommer en rad med olika pågående kulturhistoriska projekt, både regionalt och nationellt, att presenteras. Det blir även några framåtblickar. Det är Kulturarv Östergötland som arrangerar dagen tillsammans med Agenda Kulturarv. Den gemensamma nämnaren är att vi är intresserade av länets kulturhistoria och hur vi bättre ska tillgängliggöra den. Syftet är att visa vad som är på gång i länet samt att stimulera till nya projekt. Dessutom är detta en viktig mötesplats för människor som är engagerade i länets kulturhistoria.

Kulturarv Östergötland
Hans Nilsson, projektledare sedan Kulturarv Östergötlands start 1998:
Strategier för Kulturarv Östergötland:
bygga ut det kulturhistoriska nätverket
tillgängliggöra och levandegöra kulturhistoriskt material
utveckla kontakterna med skolan.
En ledstjärna är underifrånperspektivet.
Samarbetet med ABM, hembygdsföreningar och fritidsforskare är av grundläggande betydelse.

Regionförbundet Östsam
Peter Karlsson, samordnare för kultur på Östsam:
Östsam är en av parterna i ledningsgruppen för Kulturarv Östergötland samt har del i grundfinansieringen. Regionförbundet Östsam har funnits sedan 1 jan 2003. Innan dess var Östsam en ideell förening och verkade som diskussionsplats för kommunerna och landstinget. Nu har också personella resurser från Länsstyrelsen tillkommit. Mer om verksamheten och ekonomin hittar man på Östsams hemsida.
Figur med schematisk beskrivning av Regionförbundets Östsams verksamhetsprogram och beredningsorganisation:
Verksamhet: Kommunikationer, Livslångt lärande, Kultur, folkbildning, natur och fritid, Näringsliv och turism
Beredningar: Tillväxt och Livskvalitet
Tvärgående uppgifter: Internationell samverkan, Landsbygds- och skärgårdsutveckling, Arena ÖSTSAM (mötesplats, info, massmedia)
Tillväxt: attraktiv region, växande kulturnäring
Livskvalitet: sociala arenor, regional identitet, folkhälsa

Agenda Kulturarv, nationellt
Maria Jansén, projektledare för Agenda Kulturarv:
Syftet är att samlas till en gemensam satsning för kulturarvet i framtiden samt lyfta fram kulturarvet och kulturarvsmiljön som en positiv resurs i samhällsutvecklingen.
Kulturarv är en demokratisk rättighet precis som allemansrätten.
Kommunernas och hembygdsföreningarnas arbete är avgörande.
Kulturarvsaktörers uppgift:
påverka politikerna
förbättra informationen till beslutsfattare
- övergripande information
- ökad samhällsdebatt för att skapa en mer medveten och kunnig allmänhet.

Agenda Kulturarv, Gotland
Camilla Knekta, projektsamordnare för Agenda Kulturarv på Gotland:
På Gotland samarbetar vi med länsstyrelsen, länsmuseet, kommunen, högskolan, 70 hembygdsföreningar och 10 fristående museer.
Regional handlingsplan: länsstyrelsen och länsmuseet vill öka kontaktytorna mot kommunen. 
Det råder en svag självkänsla inom kulturarvssektorn.

Agenda Kulturarv, Östergötland
Bror Tommy Sturk, kontaktperson på länsstyrelsen för Agenda Kulturarv i Östergötland:
Agenda Kulturarv är ett samarbete mellan Länsmuseernas samarbetsråd, Länsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet, Kommunförbundet och Statens kulturråd. I Östergötland har Agenda Kulturarv valt att använda Kulturarv Östergötland som plattform. Agenda Kulturarv bygger vidare på Kulturarv Östergötlands nätverk. 
Utmaningar inför framtiden:
Kommunerna har kontakterna med medborgarna och är därför utgångspunkt i kulturmiljöarbetet. Dessa kontakter måste utnyttjas. Kommunerna behöver kompetens inom kulturmiljöområdet. Idag är det inte bara byggnaderna som är i fokus, utan det är nya historiebilder, berättelser (det immateriella kulturarvet). Det behövs andra typer av inventeringar än de vi haft hittills.
Rollfördelningen mellan de olika nivåerna bör bli tydligare liksom förväntningarna. Diskutera lokalt vad man förväntar sig av regionala och centrala organ.


Under lunchpausen gavs tillfälle att se Europabilden av Birgitta och Faktahyllan:

 

Visning av Birgittautställningen på Länsmuseet
Gunnel Mörkfors
Utställningen visar en mångfacetterad bild av en intresseväckande personlighet - klostergrunderska, kyrkokritiker, åttabarnsmor. Konst från den äldsta Birgittamålningen i Vatikanmuseerna till dagens Birgittabild.

Visning av Faktahyllan (arkiv, bibliotek och databaser)
Länsmuseets nya forskarmiljö Faktahyllan är en inkörsport till vår historia för forskare och allmänt historieintresserade. Där hittar man länets historia samlad, digitaliserad och tillgängliggjord: Topografiska arkivet, Enskilda arkiv genom ÖLFA:s försorg, Kart- och ritningsarkivet, inventeringar, referensbiblioteket. I datorerna finns material ur museets egna samlingar (konstverk, fotografier, arkeologiska fynd och kulturhistoriska föremål), men också externa databaser som beskriver vårt läns historia (Linköpings historiska databas, industrihistoriska bildsamlingar från Mjölby och Finspång samt en bilddatabas med tusentals fotografier från hembygdsföreningarna runtom i länet samt portalen Kulturarv Östergötland.)

Ekomuseum i Åtvidaberg
Svante Kolsgård, historielärare på Linköpings universitet:
Ekomuseum Åtvidabergs bruksbygd består av 16 utspridda besöksplatser som går in under kategorierna arkitektur, teknik, kommunikation, gruvor, omsorg, skogsbruk. Bruks- och Facitmuseet har utsetts till startpunkt. Den 18-25 maj inträffar kulturveckan "Historiedagar".
Nytt samarbete på gång: "Bruksbygder" - bruksbygder i samverkan - mellan Kalmar län och Östergötlands län.

Släktforskarrum + Kindarum
Ing-Marie Wallin, kultur- och fritidsförvaltningen i Kinda hade föreslagit att man skulle slå ihop släktforskarrummet och Kindarummet på Kisa bibliotek. Genom Kulturarv Östergötland och Länsbibliotek Östergötlands KULDA-projekt blev det av. Via länsbiblioteket har man dator och via Kulturarv har man fått hjälp med databaser som är sökbara för allmänheten. Det behövs entusiasm för att bygga ett lokalhistoriskt rum - det är en pågående process. Man har 2317 emigrantbrev som är registrerade av Riksarkivet.
Den 30 aug 2003 är det symposium om emigration. Den 31 aug 2003 är det Peter Cassel-dagen.

Faktahyllan på Östergötlands länsmuseum
Leif Wallentinsson, Östergötlands länsmuseum:
Faktahyllans syfte: att för allmänheten bätte tillgängliggöra museets arkiv, bibliotek och samlingar.
Faktahyllans roll: att sprida länsmuseets kulturarv samt utgöra länsmuseets och Linköpings arena (faktarum) för spridning av kulturhistorisk information tillsammans med Kulturarv Östergötland.
Visioner:
- förbättra miljön med avseende på info och vägledning
- förbättra flödet mellan arkiv, bibliotek och datorer
- utöka och förbättra de digitala presentationerna
- skapa tematiserade funktioner vänt mot särskilda grupper
- utöka öppettiderna.

Historieportalen och andra skolprojekt
Barbro Johansson, museipedagog på Östergötlands Länsmuseum och
Tomas Håkansson, Historieportalen
Historieportalen är en undersajt till Kulturarv Östergötland i samarbete mellan Kulturarv Östergötland, Östergötlands länsmuseum, Linköpings kommun och ITiS. Den riktas ut över länet; materialet är inte enbart Linköpingsbaserat. 
Historiskt laboratorium är en undersajt till Historieportalen som är
producerad av Kulturarv Östergötland och Länsmuseet tack vare museipedagogiska utvecklingsmedel. Webbplatsen vänder sig till såväl skolan, länets hembygdsföreningar som till studenten eller den enskilde forskaren. Tomas Håkansson har efterträtt Agnes Carlsson som webbdesigner för sajten.

Nya databaser i länet
ArkivData 
Siv Styrbjörn, gruppledare på ArkivData:
ArkivData är ett samarbete mellan Arbetsmarknadskontoret och Arbetsförmedlingen i Norrköping och omfattar cirka 80 arbetsplatser.
Arbetssätt: excerpering, läsning och inskrivning, digitalfoto, klassificering
Omfattning: lokalt, regionalt och nationellt material
Syfte: underlätta för forskning
Mål: materialet som digitaliseras förädlas och blir tillgängligt i olika typer av databaser.
Prioritering: kvalitet före kvantitet
Medicinhistoriska databasen presenterades: 8 000 dokument ligger på Umeå universitet.
Samarbete med bland annat Norrköpings stadsmuseum, Landsarkivet i Vadstena och Östergötlands landstingsarkiv.

Registreringsprojekt
Peter Berkesand, Centrum för lokalhistoria:
ArkivData ansvarar för all registrering. Centrum för lokalhistoria konstruerar och ansvarar för registreringsprogramvaran. Arkivmaterialet levereras av Norrköpings stadsarkiv, landstingsarkivet och Vadstena landsarkiv. Registrering sker direkt ur originalhandlingar.

Mjölby hembygdsförening
Bo Jansson, anställd på Mjölby hembygdsförening:
Det finns 100 hembygdsföreningar i länet. Produkt och bild-projektet och Hembygdsföreningarnas bilder avslutas 2003. Resultatet kan man se bl.a. på Faktahyllan.
Man har 1600 foton från Mjölby, som från början var en kvarnby. Förslag på bussresor, kulturturism (hembygdsturism) - där möts hembygdsföreningarna och byalagen. Mjölby hembygdsförening börjar bli ett stadsmuseum. Det finns 2,5 personer anställda med lönebidrag i hembygdsföreningen.

Efter ett uppskattat boklotteri avslutades denna sjätte projektdag. 
Börje Hjort tackade å allas vägnar för en fin dag. Applåd. 


Text och bild: Elisabeth Strömberg

Om Kulturarv Östergötland

Kulturarv Östergötland
är ett uppdrag från
Region Östergötland som drivs av Östergötlands museumLogo ÖM

Besöksadress:
Raoul Wallenbergs plats

Postadress:
Box 232
581 02 Linköping


Telefon: 013-23 03 00

Epost: Kulturarv Östergötland

Translate

Use Google Translate to translate this website into your language:

Följ oss på:

Facebook    Facebook

Instagram