Qrpage-leftarrow Qrpage-uparrow Qrpage-rightarrow

Agneta Wrede 1674-1730

Agneta Wrede, en enastående kvinna!

Agneta Wrede var den unga kvinna som vid slutet av 1600-talet kom att stå ensam med sin dotter och ett gods hon ärvt av sin man efter ett mycket kort äktenskap. Vem var hon och hur levde hon sitt liv på Löfstad slott?

Agneta föddes 1674 i Stockholm. 1693 gifte hon sig med Axel Lillie d.y. Men efter tre år som gift blev Agneta Wrede änka vid 22 års ålder. Efter makens bortgång var det Agneta som tog över driften av godset i slutet av 1690-talet. Trots att hon blev änka i unga år, valde hon att inte gifta om sig. Var det ett strategiskt val? Kanske, för hade hon gift om sig så hade den nya mannen tagit över ägandet av hennes gods och gårdar.

Under 35 års tid, fram till sin död 1730, drev hon alltså godset. I de handlingar som beskriver Agneta, beskrivs hennes drift av Löfstad som att hon skötte godset kraftfullt, med en självmedvetenhet.

Under Agnetas tid skedde inga stora förändringar på slottet utan det var främst ekonomibyggnaderna, bland annat ladugårdarna, som moderniserades.

1699 genomdrev hon att Löfstad fick patronatsrätt i Kimstads kyrka. Det betyder att adeln hade befogenhet att tillsätta kyrkoherde i den församling de var bosatta i. Patronatsrätten avskaffades helt i Sverige 1922. Men att ge Löfstad patronatsrätt var ett bevis på slottets betydelse för kyrkan.

Agneta var aktiv i byggandet av kyrkan, hon fick fram ekonomiska medel och hade tydliga idéer om utformning. Men hon fick inte uppleva färdigställandet av kyrkan. Den var inte klar när hon dog 1730 men hon hade ändå ett finger med i slutfasen. I sitt testamente hade hon nämligen, detaljerat, formulerat hur bygget skulle avslutas.

Vid slottet, en kilometer västerut vid landsvägen uppfördes Spettalen, det vill säga hospitalet, av Agneta. Hon var engagerad i sociala frågor och kände för samhällets mindre bemedlade. Spettalen var godsets fattighus och anläggningen uppfördes troligen i början av 1700-talet. Där bodde säteriets fattighjon, änkor med flera. Senare blev byggnaderna bostäder åt statarfamiljer. Husgruppen består av en huvudbyggnad och två ryggåsstugor.

Agneta och Axel fick ett barn, dottern Hedvig Catarina Lillie som föddes 1695 och när modern dog ärvde hon godset.

Qrpage-leftarrow Qrpage-uparrow Qrpage-rightarrow