Denna webbplats använder cookies för att fungera bättre. Genom att surfa vidare godkänner du dessa cookies. Mer detaljerad information om vilka cookies som används.

Licens

×

Solvestads gästgivargård

Solvestads gästgivargård

Byggnader/arkitektur

Den som passerat genom Hannäs har nog inte kunnat undgå att lägga märke till en nedlagd lanthandel i närheten av kyrkan. Och få har nog anat att den en gång i tiden varit gästgivargård.

Lyssna 

Solvestads före detta gästgivargård ligger i Åtvidabergs kommun och i Hannäs socken, vilken är en av de socknar som 1971 överfördes till Östergötlands län från Kalmar län. För att få information om gästgiveriet måste vi alltså vända oss till Kalmar län och Norra Tjusts härad.

Ur gästgiveridagboken för juli månad 1855 inhämtas följande: Från gästgivargården Solfvestad skjutsas till Knappekulla 1 1/4 mil, Kållsebro 1 3/4, Bodsgård 1 1/4 och Åby 2 3/4 mil. Gästgivaren har 6 hästar medan reserven står för 18 hästar. Skjutslegan är 16 skilling banko milen för var häst. Vi får också veta att den 13 juli har baron Liljencrants på resa från Stensnäs till Åby med pass från Stockholm fått vänta tre timmar efter beställning på ena hästen.

Skjutslistan för gästgivaregården Solvestad visar att det finns fyra gästgivare i byn. J M Andersson och Nils Andersson med vardera 1/4 mtl håller två hästar var, medan C Adam Ståhlbom och Abraham Olofsson med hälften så stora gårdar håller en häst var. Reservens 18 hästar kommer från Hägerstad, Mantorp, Bjerkebo och Falla. Klubban fortskaffas i tur som listan visar och skjutslaget har förenat sig om, att av de bestämda hålldygn räknas 2 dygn för varje utgjord skjuts. Men om alla hästar utgår, första eller andra dygnet och så vidare vidtar nästa hemmans skyldighet.

År 1860 kommer pappersfabrikör Lars Otto Blomqvist från Horn till Hannäs för att "idka handel i öppen salubod", som det heter i tillståndsbrevet. Han börjar så smått i en stuga på Solvestads ägor, men flyttar efter något år till den så kallade gammelboden, på den plats där Lindhems vita bostadshus numera ligger.

Först uppfördes den södra delen som stod färdig 1864, sedan den norra butikslokalen. Han byggde magasin, bodar och stall. Under en lång följd av år var Solvestads poststation inrymd i affären och förestods av Blomqvistarna.

Affären gick bra ty någon svår konkurrens fanns inte, det var sex mil till Söderköping och fyra till Gamleby. Snart öppnade "patron" filialer i Skrickerum och Sjögerum. Men Lars Otto Blomqvist intresserade sig dock mest för lantbruket och därför arrenderade han gården Falla samt Hannäs prästgårds lantbruk. På 1870-talet började Blomqvist köpa in jorden omkring Lindhem, det blev ett hemman på 35/36 mantal och kostade 2 187 riksdaler, och sedan uppförde han ladugård och andra ekonomibyggnader.

Skjutshållningen ställde ofta till med bekymmer. Från myndighetshåll försökte man därför få skjutsen utförd av en entreprenör. Den 12 juni 1876 var det så dags för entreprenadauktion i Solvestad. Handlanden och gästgivaren L. O. Blomqvist vann budgivningen. Alla var dock inte nöjda.

"Vi undertecknade bestrider på det kraftigaste, att utgiva det av herr entreprenören och handlanden m.m. L. O. Blomqvist begärda bidraget 75 kronor per hemman, helst som det är högt stridande mot all billighet mot oss, och en stor förnyad börda för våra hemman; utan vi yrka att få vidkännas den skjuts, som på våra hemman kan påkomma, som förr vanligt varit, heller till dess, att något billigare förslag, för oss kan yppas. Bjerkebo den 14 juni 1876." Under skrivelsen finns det 10 namn."

Den 2 juli läser A Lagerblom upp en kungörelse i Hannäs kyrka:

"Samtliga skjutsskyldiga vid Solfvestad gästgivaregård, nämligen: åborna på Solfvestad nr 1, 2 och 3, Hägerstad nr 1 o 2, Bjerkebo nr 1, Falla och Mantorp, kallas härmed till sammanträde å Solfvestads gästgiveri lördagen den 8 kl. 10 f.m. för att höras och yttra sig över ett av L. O. Blomqvist i Lindhem vid entreprenadauktion den 12 juni gjort anbud att mot skjutslega 1.60 kronor milen för varje häst, utom vagnpengar, samt 75 kronors årligt bidrag av varje skjutsskyldigt hemman, överta och utgöra all skjutshållningen vid Solfvestad gästgivaregård för tiden från 1 augusti till 1 november 1880; och meddelas därjämte, att de som från sammanträdet uteblir, få åtnöja sig med det beslut, som pluraliteten av de närvarande fattar.
Nelhammar å Kronolänsmanskontoret den 23 juni 1876. Svensson."

Med Stadgan angående skjutsväsendet den 31 maj 1878 upphör skjutskyldigheten. Gästgiveri och skjutshållning skiljs åt. KB kommer med sin resolution den 16 februari 1880. I Norra Tjusts härad bibehålles Knappekulla, Skedshult och Dalhem som gästgiverier medan gästgivaregårdarna Wida, Måshult, Solfwestad, Ingelsbo, Bodsgård, Kolsebro, Hyllela, Långrådna, Litslekutt och Bågwik inskränkas till skjutsstationer. Den 7 december 1880 meddelar KB följande beslut till kronofogde Rolach rörande skjutsstationen Solvestad:

"Med L. O. Blomqvist, som erbjudit sig att för ifrågavarande tre år överta skjutsningen därstädes på entreprenad mot maximilegan, utan särskilt bidrag, har Ni att därom uppgöra kontrakt vari, enligt entreprenörens av Er tillstyrkta önskan, må intagas att skjutsstationen under entreprenadtiden förläggs till entreprenörens bostad Lindhem invid Solvestad. Hans rätt till utskänkning av maltdrycker därstädes är bestämd i 8§ av Skjutsstadgan."

År 1893 övertog sonen Hugo affärerna mot ett arrende av 250 kronor om året. Då kostade mat, uppassning och vedbrand för ett biträde i butiken sextio öre per dag. Efter tio år köpte Hugo hela Lindhem för 5 571 kronor. Han öppnade även en affär i Friden, men då var de andra filialerna redan ur leken. År 1909 såldes Lindhem till fanjunkaren Karl E. Krafft från Tjugby för 9 000 kronor och så gick affären i Lindhem nya öden till mötes.

I gästgivardagboken för maj 1912 framgår att genom entreprenad är skjutsningen övertagen av arrendatorn Erik Lundén och under entreprenadtiden förlagd till Hägerstad skattegård. Med entreprenaden är icke gästgiverihållning förenad. Entreprenören äger ej rätt att till vägfarande utskänka maltdrycker. Det åligger entreprenören att vart dygn, räknat från kl. 6 e.m., tillhandahålla för skjutsning: dels 3 hästar, för vilkas framställande efter den resandes tillsägelse vid skjutsanstalten tiderna blivit bestämda för 2 hästar till 1 timme och för 1 häst till 2 timmar.

Yttrande från länsman Högsell i Nelhammar den 30 oktober 1922:

"Återställes vördsammast med tillkännagivande att då legan för automobilskjutsar utgör 8 kr, per nymil under det att skjutslegan föreslagits till 3.50 kr för nästkommande period och sålunda en avsevärd skillnad förefinnes mellan kostnaderna för dessa fortskaffningsmedels användande, anser jag en indragning av skjutsanstalterna i Dalhem och Solvesta i hög grad olämplig med hänsyn framför allt till den allmänhet, som ej har råd att anlita automobil men även därtill inga som helst automobilvägar leda till eller från Solvesta och ett befarande med automobil å ifrågavarande vägar med hänsyn till dessas smala, krokiga och backiga beskaffenhet är omöjligt. Med anledning av dessa förhållanden, vilka uppenbarligen förbisetts av landstinget hemställer jag att skjutsanstalterna ifråga icke indragas."

Solvestads före detta gästgivargård. Vykort poststämplat 1907.
Solvestads före detta gästgivargård.
Vykort poststämplat 1907.

Solvestads före detta gästgivargård. Foto: Kaj Kjellström 2007
Solvestads före detta gästgivargård. Foto: Kaj Kjellström 2007

Referenser:
VaLA. Kronofogdens i Tjust arkiv
VaLA. Landskansliet i Kalmar län
Blomqvist, Sture, En köpenskapens samlingspunkt i Hannäs inför sin avveckling. ÖC 1958-04-08
Kjellström, Kaj, Östgötska gästgivargårdar och skjutsstationer. 2009

Författare: Kaj Kjellström, Linköping december 2010
Inlagt av: Kulturarv Östergötland
Kommun: Åtvidaberg
Ort: Föreningshuset Fontänen

Om Kulturarv Östergötland

Kulturarv Östergötland
är ett uppdrag från
Region Östergötland som drivs av Östergötlands museumLogo ÖM

Besöksadress:
Raoul Wallenbergs plats

Postadress:
Box 232
581 02 Linköping


Telefon: 013-23 03 00

Epost: Kulturarv Östergötland

Translate

Use Google Translate to translate this website into your language:

Följ oss på:

Facebook    Facebook

Instagram